תפקידו של עד מומחה הממונה על ידי בית המשפט הוא לשמש כעזר לשופט הדן בתיק בכדי לקבל החלטה ופסק דין מכריע. 

מכאן נציין כי לעדים מומחים מטעם בית המשפט תפקיד חשוב ומכריע במשפט האזרחי והפלילי. המומחה יכול לקבל זימון מבאי כוח של הצדדים ו/או לקבל מינוי עד מומחה מטעם כבוד השופט בבית המשפט. 

עד מומחה מקצועי יכול להיות הנדסאי רכב , מומחה בטיחות , קונסטרוקטור , חשמלאי מוסמך , שמאי רכוש , שמאי רכב , שמאי מקרקעין , אגרונום , אינסטלטור, חשמלאי, אנשי מעבדה וכל בעלי המקצוע החופשיים אשר מומחים במקצועם ובמסגרת עיסוקם בתחום בכפוף להצגת תעודות הסמכה והשתלמויות רלוונטיות אשר מעידים בפירוש למומחיותם של אותם מומחים ובעלי מקצוע הממונים בתחום ע"י בית המשפט , כמו כן עד מומחה יכול להיות גם רופא , פסיכולוג , וכל אחד בתחום הרלוונטי שלו.

מינוי עד מומחה מטעם בית המשפט

מינוי עד מומחה מטעם בית המשפט הנו מינוי כאשר השופטים מבחינים כי ישנם הבדלים משמעותיים בין חוות דעת של בעלי המקצוע ו/או של שמאים מטעם שני הצדדים כאשר למעשה השופטים נתקלים בקושי בהכרעה מקצועית ולכן הם ממנים עד מומחה מטעמם אשר ישמש כעזר לשופט לקבל הכרעה בדין. 

מכאן יודגש כי מחובתו של עד מומחה הממונה מטעם בית המשפט לפני הגשת חוות דעתו הסופית הוא לקבל את כל המיידעים והחומרים בתיק הנידון לרבות כל חוות הדעת של בעלי המקצוע השונים לרבות השמאים במידה והפיקו חוות דעתם למן מהצדדים בתיק תוך דרישת תצלומים , חשבוניות, כתבי תביעה והגנה להלן כתבי טענות, וכל החומרים אשר נסרקו באתר נט המשפט לרבות כל הנדרש בכדי לגבש את החלטותיו ומסקנותיו של המומחה הממונה טרם כתיבת חוות דעתו המוגשת לכבוד בית המשפט.

לאחר עיון בכל החומרים שנרשמו לעיל לרבות קבלת כל החומרים ע"י הצדדים, היכולת והאפשרות של המומחה הוא לתמוך בעמדת אחד הצדדים ו/או לערוך חוות דעתו המקצועית והמשפטית הצורה אובייקטיבית ללא מורא ו/או משוא פנים אשר מגבשת את מסכנותיו של המומחה ואשר משמשות אבני דרך להארת עיניו של השופט לפני קבלת החלטה ופסק דין.

בדרך כלל חובה על כל עד מומחה להיות אובייקטיבי לרבות העובדה כי אין לו הכרות מבין אחד הצדדים לרבות קשר ישיר למזמין ו/או לאחד הצדדים ולכן הוא מוזמן לתת עדות מקצועית ומהימנה ללא משוא פנים. כמו כן ככל שקיימת היכרות בין המומחה מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר שיש בהם כדי להשפיע על המומחה , מתבקש המומחה להודיע על כך לבית המשפט בהקדם.

מכאן יודגש כי חל איסור מוחלט על עד המומחה להביע את דעתו האישית הנוגעת לאופן ההתנהלות של אחד מהצדדים משום שמסקנותיו יש משקל רב ומכריע על המשפט.

בדרך כלל בהחלטת השופטים לאחר מינוי מומחה בית המשפט מבהיר "הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא, למעט העברת המסמכים כאמור".


דוגמת אישור מינוי מומחה - מענה לבית המשפט להלן נוסח ההודעה

לכבוד בית משפט השלום/ המחוזי .................

באמצעות  פקס  ................... ו/או באמצעות אתר נט המשפט

ליידי כבוד השופטת ............................        

                                            הנדון: עדכון -  בית המשפט בתיק ת"א .......................... 

1. בתאריך  ...............   התקבלה הודעת פקס / מייל באתר נט המשפט בנושא החלטת כבוד השופט/ת לעיל אשר מינתה את הח"מ כמומחה מטעם בית המשפט בתיק הרשום שבנדון.

2. מכאן יודגש כי בדרך כלל נרשם במינוי מומחה מטעם בית המשפט ציטוט:  "ככל שקיימת היכרות בין המומחה מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר שיש בהם כדי להשפיע על המומחה מתבקש המומחה להודיע על כך לבית המשפט בהקדם"

2.1 להלן תשובתי; אין לי הכרות של מי מהצדדים, כמו כן אין לי כל מניעה לחוות דעתי המקצועית והאובייקטיבית לבית

     המשפט הנכבד.

3.    לעניין שכר טרחתי, נבקש מכבוד השופטת לאשר סך...... ₪ + מע"מ , אשר יחולק בחלקים שווים בין הצדדים.

3.1 עלות שכר טרחתי אינה כוללת עדות ו/או נוכחות בבית המשפט ויקבע בהתאם ע"י כבוד השופטת.

4.   באשר לשאלות הבהרה יודגש כי הח"מ מאשר להגיש לב"כ הצדדים עד 3 שאלות הבהרה לכל צד בלבד ללא תתי סעיפים.

5.   על מנת שאוכל לעמוד בסד הזמנים אשר קבע בית המשפט הנכבד, ובכדי לגבש את חוות דעתי הנני מבקש מכבוד השופטת

      הנכבדה להורות לצדדים ו/או בא כוחם, לשלוח אלי למייל …..  (להלן כתובת מייל) את הנדרש להלן:

5.1.  העתק העברת שכ"ט לחשבון בנק ..............   סניף: ..........   מס' חשבון:...........    ע"ש: ...........

5.2.  חוות דעת שמאים מטעם הצדדים ככל שנמצאים בתיק.

5.3.  חשבונית .............

5.4.  תצלומים מקוריים מיום..../ .....

5.5  לאחר קבלת הנרשם בסעיף 5 לעיל מב"כ הצדדים נוכל לחוות דעתי המקצועית שעניינה .........  נכון ליום אירוע נשוא

      תביעה. 

5.6   כל מסמך נדרש .............................

6.   אין צורך לשלוח כתבי תביעה ו/או כתב הגנה אשר סרוקים בתיק נט המשפט.

7. מכאן, מתבקש מב"כ הצדדים שיתוף פעולה מלא לשם עמידה בלו"ז תוך הפקת חוות דעתי כמבוקש בכתב המינוי כמבוקש ע"י

    כבוד השופטת לעיל.

על החתום > השמאי הממונה 

מטעם בית המשפט XX (חותמת וחתימה)

תהליך חקירת עד מומחה 

טרם חקירת המומחה בבית המשפט ולאחר הגשת חוות דעתו של עד מומחה, רשאים הצדדים להגיש שאלות הבהרה למומחה, בדרך כלל עד 5 שאלות הבהרה ללא תתי סעיפים, והמומחה יענה לשאלות ההבהרה תוך זמן אשר הקציב השופט בתיק הנדון.

חקירת המומחה בבית המשפט הנה חקירה אשר מטרתה להבהיר את מסקנותיו ולוודא חוות דעתו אובייקטיבית ללא משוא פנים ואינה מושפעת מבין הכרות מהצדדים לרבות מאמץ גדול של עורכי הדין המייצגים  בתיק  (הצד המפסיד) לערער את ביטחונו של המומחה בזה שיציגו בפניו פסקי דין תקדימים ו/או מוצגים אשר המומחה לא התייחס אליהם.

כל עד מומחה, בין אם הוא עד מומחה ממונה מטעם בית המשפט  ובין אם  הוא מומחה מטעם אחד  הצדדים  רשאי לעלות ראשון לדוכן העדים לפני כל חקירת אחד הצדדים להלן התובעים והנתבעים, ולכן חשוב מאוד לדעת כי זמנו של המומחה המקצועי חשוב מאוד ובשל כך עדותו תמיד תהיה ראשונה בדיון. 

פסילת חוות דעת עד מומחה

יש מצבים בהם בית המשפט פוסל חוות דעת מומחה שמונה על ידו משום שלא בוצעו על ידי המומחה מטלות אחרות, אשר לדעת בית המשפט הן חיוניות לביקורת ו/או לעיון השופט שלא השתכנע  ממצאיו של עד מומחה שמונה על ידו. מומחה המקבל מינוי מבית המשפט עליו להכין חוות דעת מקצועית מהימנה ללא מורה ו/או משוא פנים תוך שיקול דעתו המקצועית בהסתמך בספרות מקצועית ובכל החומרים הנדרשים לשם גיבוש חוות דעתו לבית המשפט. בית המשפט פסק כי פסילת חוות דעת של מומחה מוצדקת, במקרים נדירים מאד, כאשר נפל בה או בהתנהגותו של המומחה פגם, המעלה חשש ממשי לעיוות דין, כגון שפעל תוך פגיעה בכללי הצדק הטבעי או בחוסר תום לב, וכאשר נמצא פגם היורד לשורש העניין. 

ראה תקדים בית המשפט רע"א 337/02   ו/או תקדים בית משפט רע"א 3358/91  - בהם הודגש על פסילת חוות דעת של מומחה שמונה מטעם בית המשפט 

פסילת חוות דעת מומחה תהיה מוצדקת כאשר קיימת פגיעה בכללי הצדק הטבעי, כאשר נמצא פגם היורד לשורש העניין , כגון: פגם  בשיקול הדעת  שהפעיל המומחה , חוסר  תום לב או משוא פנים . אי תקינות שאינה יורדת לשורש העניין.  

פסילת חוות הדעת  עד מומחה  תעשה רק  במקרים שבו  עלול להיגרם  לאחד הצדדים עיוות דין , או  במקום שבהם פעל המומחה בחוסר תום לב. 

כיצד נקבע שכר הטרחה של העד המומחה

שכר עד המומחה מטעם בית המשפט הנו שכר ראוי אשר נקבע ע"י בית המשפט בכפוף להסכמת המומחה טרם אישור המינוי. התשלום בדרך כלל מחולק שווה בשווה בין הצדדים, ואין המומחה מתחיל בעבודתו רק לאחר קבלת שכר טרחתו.

באשר לשכר מומחה שלא מטעם בית המשפט יודגש כי שכר כפוף למבנה התיק ועבודת המומחה והוא משולם ע"י המזמין בלבד ובמידה והמזמין זוכה במשפט אזי שכר טרחת המומחה יצורף לתביעה ויוחזר למזמין.

האם את/ה רוצה ללמוד ולהתמקצע בנושא עדות בבתי משפט?

האם את/ה רוצה ללמוד איך עורכים חוות דעת מקצועית לבית משפט?

האם את/ה רוצה ללמוד איך לתת עדות מקצועית בבית משפט?

רק 4 מפגשים במכללת השמאים ואת/ה מומחים בתחום...

הצטרף אלינו ונוכל לייעץ לך 

לפרטים נוספים מילאו את הפרטים >  https://www.ad-m.co.il/join-us