עד מומחה לבית המשפט

ברוכים הבאים למאגר העדים המומחים

באתר זה תמצאו רשימת עדים מומחים לבית המשפט ותוכלו לבחור עד מומחה

תפקידו של עד מומחה הממונה על ידי בית המשפט הוא לשמש כעזר לשופט הדן בתיק בכדי לקבל החלטה ופסק דין מכריע. 

מכאן נציין כי לעדים מומחים מטעם בית המשפט תפקיד חשוב ומכריע במשפט האזרחי והפלילי. המומחה יכול לקבל זימון מבאי כוח של הצדדים ו/או לקבל מינוי עד מומחה מטעם כבוד השופט בבית המשפט. 

עד מומחה מקצועי יכול להיות הנדסאי רכב , מומחה בטיחות , קונסטרוקטור , חשמלאי מוסמך , שמאי רכוש , שמאי רכב , שמאי מקרקעין , אגרונום , אינסטלטור, חשמלאי, אנשי מעבדה וכל בעלי המקצוע החופשיים אשר מומחים במקצועם ובמסגרת עיסוקם בתחום בכפוף להצגת תעודות הסמכה והשתלמויות רלוונטיות אשר מעידים בפירוש למומחיותם של אותם מומחים ובעלי מקצוע הממונים בתחום ע"י בית המשפט , כמו כן עד מומחה יכול להיות גם רופא , פסיכולוג , וכל אחד בתחום הרלוונטי שלו.

מינוי עד מומחה מטעם בית המשפט

מינוי עד מומחה מטעם בית המשפט הנו מינוי כאשר השופטים מבחינים כי ישנם הבדלים משמעותיים בין חוות דעת של בעלי המקצוע ו/או של שמאים מטעם שני הצדדים כאשר למעשה השופטים נתקלים בקושי בהכרעה מקצועית ולכן הם ממנים עד מומחה מטעמם אשר ישמש כעזר לשופט לקבל הכרעה בדין. 

מכאן יודגש כי מחובתו של עד מומחה הממונה מטעם בית המשפט לפני הגשת חוות דעתו הסופית הוא לקבל את כל המיידעים והחומרים בתיק הנידון לרבות כל חוות הדעת של בעלי המקצוע השונים לרבות השמאים במידה והפיקו חוות דעתם למן מהצדדים בתיק תוך דרישת תצלומים , חשבוניות, כתבי תביעה והגנה להלן כתבי טענות, וכל החומרים אשר נסרקו באתר נט המשפט לרבות כל הנדרש בכדי לגבש את החלטותיו ומסקנותיו של המומחה הממונה טרם כתיבת חוות דעתו המוגשת לכבוד בית המשפט.

לאחר עיון בכל החומרים שנרשמו לעיל לרבות קבלת כל החומרים ע"י הצדדים, היכולת והאפשרות של המומחה הוא לתמוך בעמדת אחד הצדדים ו/או לערוך חוות דעתו המקצועית והמשפטית הצורה אובייקטיבית ללא מורא ו/או משוא פנים אשר מגבשת את מסכנותיו של המומחה ואשר משמשות אבני דרך להארת עיניו של השופט לפני קבלת החלטה ופסק דין.

בדרך כלל חובה על כל עד מומחה להיות אובייקטיבי לרבות העובדה כי אין לו הכרות מבין אחד הצדדים לרבות קשר ישיר למזמין ו/או לאחד הצדדים ולכן הוא מוזמן לתת עדות מקצועית ומהימנה ללא משוא פנים. כמו כן ככל שקיימת היכרות בין המומחה מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר שיש בהם כדי להשפיע על המומחה , מתבקש המומחה להודיע על כך לבית המשפט בהקדם.

מכאן יודגש כי חל איסור מוחלט על עד המומחה להביע את דעתו האישית הנוגעת לאופן ההתנהלות של אחד מהצדדים משום שמסקנותיו יש משקל רב ומכריע על המשפט.

בדרך כלל בהחלטת השופטים לאחר מינוי מומחה בית המשפט מבהיר "הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא, למעט העברת המסמכים כאמור".


דוגמת אישור מינוי מומחה - מענה לבית המשפט להלן נוסח ההודעה

לכבוד בית משפט השלום/ המחוזי .................

באמצעות  פקס  ................... ו/או באמצעות אתר נט המשפט

ליידי כבוד השופטת ............................        

                                            הנדון: עדכון -  בית המשפט בתיק ת"א .......................... 

1. בתאריך  ...............   התקבלה הודעת פקס / מייל באתר נט המשפט בנושא החלטת כבוד השופט/ת לעיל אשר מינתה את הח"מ כמומחה מטעם בית המשפט בתיק הרשום שבנדון.

2. מכאן יודגש כי בדר"כ נרשם במינוי מומחה מטעם בית המשפט ציטוט:  "ככל שקיימת היכרות בין המומחה מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר שיש בהם כדי להשפיע על המומחה מתבקש המומחה להודיע על כך לבית המשפט בהקדם"

2.1 להלן תשובתי; אין לי הכרות של מי מהצדדים, כמו כן אין לי כל מניעה לחוות דעתי המקצועית והאובייקטיבית לבית

     המשפט הנכבד.

3.    לעניין שכר טרחתי, נבקש מכבוד השופטת לאשר סך................ ₪ + מע"מ, אשר יחולק בחלקים שווים בין הצדדים.

3.1 עלות שכר טרחתי אינה כוללת עדות ו/או נוכחות בבית המשפט ויקבע בהתאם ע"י כבוד השופטת.

4.   באשר לשאלות הבהרה יודגש כי הח"מ מאשר להגיש לב"כ הצדדים עד 6 שאלות הבהרה בלבד ללא תתי סעיפים.

5.   על מנת שאוכל לעמוד בסד הזמנים אשר קבע בית המשפט הנכבד, ובכדי לגבש את חוות דעתי הנני מבקש מכבוד השופטת

      הנכבדה להורות לצדדים ו/או בא כוחם, לשלוח אלי למייל …...@.................  (להלן כתובת מייל) את הנדרש להלן:

5.1.  העתק העברת שכ"ט לחשבון בנק ..............   סניף: ..........   מס' חשבון:...........    ע"ש: ...........

5.2.  חוות דעת שמאים מטעם הצדדים ככל שנמצאים בתיק.

5.3.  חשבונית ......................

5.4.  תצלומים מקוריים מיום........../ ..................

5.5  לאחר קבלת הנרשם בסעיף 5 לעיל מב"כ הצדדים נוכל לחוות דעתי המקצועית שעניינה ......... ..... ... נכון ליום אירוע נשוא

      תביעה. 

5.6   כל מסמך נדרש .............................

6.   אין צורך לשלוח כתבי תביעה ו/או כתב הגנה אשר סרוקים בתיק נט המשפט.

7. מכאן, מתבקש מב"כ הצדדים שיתוף פעולה מלא לשם עמידה בלו"ז תוך הפקת חוות דעתי כמבוקש בכתב המינוי כמבוקש ע"י

    כבוד השופטת לעיל.

על החתום > השמאי הממונה 

מטעם בית המשפט XX (חותמת וחתימה)

תהליך חקירת עד מומחה 

טרם חקירת המומחה בבית המשפט ולאחר הגשת חוות דעתו של עד מומחה, רשאים הצדדים להגיש שאלות הבהרה למומחה, בדרך כלל עד 5 שאלות הבהרה ללא תתי סעיפים, והמומחה יענה לשאלות ההבהרה תוך זמן אשר הקציב השופט בתיק הנדון.

חקירת המומחה בבית המשפט הנה חקירה אשר מטרתה להבהיר את מסקנותיו ולוודא חוות דעתו אובייקטיבית ללא משוא פנים ואינה מושפעת מבין הכרות מהצדדים לרבות מאמץ גדול של עורכי הדין המייצגים  בתיק  (הצד המפסיד) לערער את ביטחונו של המומחה בזה שיציגו בפניו פסקי דין תקדימים ו/או מוצגים אשר המומחה לא התייחס אליהם.

כל עד מומחה, בין אם הוא עד מומחה ממונה מטעם בית המשפט  ובין אם  הוא מומחה מטעם אחד  הצדדים  רשאי לעלות ראשון לדוכן העדים לפני כל חקירת אחד הצדדים להלן התובעים והנתבעים, ולכן חשוב מאוד לדעת כי זמנו של המומחה המקצועי חשוב מאוד ובשל כך עדותו תמיד תהיה ראשונה בדיון. 

פסילת חוות דעת עד מומחה

יש מצבים בהם בית המשפט פוסל חוות דעת מומחה שמונה על ידו משום שלא בוצעו על ידי המומחה מטלות אחרות, אשר לדעת בית המשפט הן חיוניות לביקורת ו/או לעיון השופט שלא השתכנע  ממצאיו של  עד  המומחה  שמונה על ידו. מומחה המקבל מינוי מבית המשפט עליו להכין חוות דעת מקצועית מהימנה ללא מורה ו/או משוא פנים תוך שיקול דעתו המקצועית בהסתמך בספרות מקצועית ובכל החומרים הנדרשים לשם גיבוש חוות דעתו לבית המשפט. בית המשפט פסק כי פסילת חוות דעת של מומחה מוצדקת, במקרים נדירים מאד, כאשר נפל בה או בהתנהגותו של המומחה פגם, המעלה חשש ממשי לעיוות דין, כגון שפעל תוך פגיעה בכללי הצדק הטבעי או בחוסר תום לב, וכאשר נמצא פגם היורד לשורש העניין. 

ראה תקדים בית המשפט רע"א 337/02 מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ו/או פסק דין להלן רע"א 3358/91 סהר חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' ציון 

פסילת חוות דעת של מומחה שמונה מטעם בית המשפט תהיה מוצדקת כאשר קיימת פגיעה בכללי הצדק הטבעי, כאשר נמצא פגם היורד לשורש העניין , כגון: פגם  בשיקול הדעת  שהפעיל המומחה , חוסר  תום לב או משוא פנים . אי תקינות שאינה יורדת לשורש העניין.  

פסילת חוות הדעת  עד מומחה  תעשה רק  במקרים שבו  עלול להיגרם  לאחד הצדדים עיוות דין , או  במקום שבהם פעל המומחה בחוסר תום לב. 

ציטוט השופט י' טירקל : "יש להעדיף במקרה זה את השיקול של טוהר ההליכים המשפטיים וההליכים הנלווים אליהם ומניעת כל ספק ספיקא ואבק חשש בעניין זה"...

כיצד נקבע שכר הטרחה של העד המומחה

שכר עד המומחה מטעם בית המשפט הנו שכר ראוי אשר נקבע ע"י בית המשפט בכפוף להסכמת המומחה טרם אישור המינוי. התשלום בדרך כלל מחולק שווה בשווה בין הצדדים, ואין המומחה מתחיל בעבודתו רק לאחר קבלת שכר טרחתו.

באשר לשכר מומחה שלא מטעם בית המשפט יודגש כי שכר כפוף למבנה התיק ועבודת המומחה והוא משולם ע"י המזמין בלבד ובמידה והמזמין זוכה במשפט אזי שכר טרחת המומחה יצורף לתביעה ויוחזר למזמין.


עד מומחה אובייקטיבי

עד מומחה אובייקטיבי

מומחה מוסמך מטעם בית המשפט הוא לעסוק בנושאים הנוגעים לתחום המקצועי בלבד, ולא בסוגיות משפטיות או בהכרעות אחרות שלא על בסיס הידע המקצועי שלו.

מומחה לבית המשפט אובייקטיבי
האובייקטיביות הנדרשת מעד מומחה הממונה מטעם בית המשפט הנו מעוגן בחוק ובתקדימים שניתנו בבית המשפט השונים.
עד מומחה שלא עומד בכך עלול להזיק לעצמו ובעיקר לאחד הצדדים בתיק בית המשפט , שכן קיימות השלכות בקביעה רשלנית או שגויה של אותו מומחה אשר הוליך שולל את בית המשפט והאחד הצדדים.

בדרך כלל לאחר מינוי מומחה מטעם בית המשפט , מתייחס בית המשפט באמון רב לחוות דעתו של אותו עד שמונה על ידו, אלא אם כן קיימת סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת.

בכל מקרה במידה ויוכח כי המומחה לא ערך חוות דעתו מזווית הראיה של מקורבו בצורה שאינה אובייקטיבית עלול המומחה לקבל תביעה כשנגד לרבות הסרתו מרשימת המומחים של בתי המשפט.

חשוב להדגיש שמומחה מוסמך לעסוק בנושאים הנוגעים לתחום המקצועי בלבד, ולא בסוגיות משפטיות או בהכרעות אחרות שלא על בסיס הידע המקצועי שלו.

פסילת עד מומחה ממונה מטעם בית המשפט
ראוי להדגיש כי נכון ליום כתיבת המאמר יובהר כי כל פסק דין הניתן בבתי המשפט מפורסם באתרי האינטרנט השונים , ולכן חשוב לדעת במידה והמומחה נפסל בבית המשפט פסק דינו יפורסם ברבים ולמעשה עורכי הדין "הממולחים" יכולים להשתמש במידע זה בכדי להביך את אותו מומחה.
באותו עניין נספר כי בעת אישור מומחה בית המשפט תיכתב הצהרה על ידי המומחה כי אין לו הכרות מבין הצדדים בתיק, וכאן חשוב מאוד לדעת שעורכי הדין מצד הנגדי יעשו ככל שביכולתם לדלות מיידע המפורסם בפייסבוק ו/או באתרי האינטרנט השונים כאשר לדוגמא באחד המקרים לאחר הצהרת המומחה הוצג לבית המשפט על ידי ב"כ הצדדים תיעוד תמונה מפייסבוק המעידה כי המומחה השתתף באירוע מסויים וכי תמונתו מופיעה מבין אחד מהצדדים - המעשה חמור מאוד וכי המומחה נפסל ע"י בית המשפט ושמו נגרע מרשימת המומחים במאגר בתי המשפט.

באשר לשגיאות המומחה יובהר כי בכדי שתידחה חוות דעתו שנתן המומחה מטעם בית-המשפט באם שגה במסקנותיו שגיאה גסה עד כדי כך, שהשופט היושב בדין מתרשם כי המומחה אינו בקיא די במקצועיותו ו/או חסר מומחיותו בתחום הרלוונטי הנדון בתיק שוכנע השופט כי חוות דעתו של המומחה הממונה מרושלת, מופרכת ואינה מקצועית - כך שחוות דעתו תיפסל לאלתר.

מכאן יובהר כי לא כל שגגה של המומחה שנפלה תחת ידו צריכה להוביל לפסילת חוות דעתו לבית המשפט , ולכן חובה על המומחים להיות אמתיים ואובייקטיביים תוך הדגש לשקיפות מלאה משום שהשקר תמיד יצוף באחד מימים והנזק שייגרם למומחה הנו נזק בלתי הפיך תוך פגיעה באמינותו של המומחה.

אבני דרך למינוי המומחה מטעם בית משפט.
בית המשפט אינו בקיא בענייני המומחיות הנדונים בחוות הדעת של המומחה , וכדי לאפשר לו לפסוק בהתאם לדין, על המומחה לתת לבית המשפט את הכלים הנדרשים כדי להכריע בעניינים שבהם עוסקת חוות הדעת ו/או שומה מקצועית. במקרה אחר בעת שהמומחה נותן חוות דעת עבור אחד הצדדים , חייב המומחה לערוך חוות דעתו באופן מקצועי ומהימן תוך הקפדה על כללי האתיקה המקצועית.

תפקידו של עד מומחה
מתפקידו של המומחה הוא מקצועיותו בלבד ללא ייצוג וטענות הנוטות לטובת אחד מהצדדים, שכן במצב זה זהו תפקידו של עורך הדין לטעון ולייצג משפטית את אחד הצדדים בתיק תוך עיון בחוות דעת מומחה
מכאן יצויין כי כל חוות דעת מומחה מגיעה לבית המשפט ובשל כך חייב המומחה לערוך חוות דעתו באופן אובייקטיבי תוך הדגש למקצועיות בה הוא מתמחה.
חוות דעת של המומחה חייבת להיות מקצועית תוך חובה ברישום 2 סעיפים החזית חוות דעתו כדלקמן:

1. ציטוט מהוראות החוק להלן סעיף 20 לפקודת הראיות נוסח חדש (תשל"א, 1971) לדוגמא: "אני הח"מ שם המומחה... שמאי ומעריך נזקים מעיד בזאת כי בדקתי את הנזקים נשוא חוות דעתי המתוארים להלן".
2. הצהרה משפטית (בעמוד ראשון חזית) – לדוגמא: "אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט והריני מצהיר בזה כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות
החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט. דין חוות דעתי זו כאשר היא חתומה על ידי כדין עדות בבית המשפט".

3. באשר למומחה המשמש כמהנדס - הכללים החלים עליו בעניין זה תקנות המהנדסים והאדריכלים הקובעות כי עליו לבצע את שירותיו המקצועיים במיומנות וברמה מקצועית נאותה (תקנה 3), כי הוא יונחה על ידי שיקולי בריאות הציבור ובטיחותו (תקנה 2), כי יפעל תוך שמירה על כבוד המקצוע ועל פי שיקולים מקצועיים (תקנה 4) ובנאמנות כלפי לקוחו.
4. עוד נוסיף כי בתקנה 126 לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת שמומחה שיעץ עצה או חיווה דעתו לאדם בעניין שבתחום מומחיותו לא יוזמן כמומחה מטעם בית המשפט בעניין זה.

ההבדל בין עד מומחה הממונה מטעם בית המשפט למומחה מטעם הצדדים
ישנם הבדלים משמעותיים בין עד מומחה לבין עד רגיל בכך שעד רגיל מוזמן להעיד אך ורק על דברים שראה, ואילו עד מומחה מעיד בעיקר על מסקנותיו כאיש מקצועי בקיא בתחומו. מה גם כי כל מומחה שמקבל שכר טרחתו מלקוח עבור חוות דעת פסול מלשמש כמומחה לבית המשפט. התייחסות לאופן התשלום עבור כתיבת חוות הדעת, אם כמשכורת ואם כתשלום חד פעמי – עלולה להתברר כלא מדויקת.
מחובתו של עד המומחה הוא להימנע מלפתח תאוריות משפטיות כאלו ואחרות גם אם המומחה הוא משפטן בהשכלתו, הרי שאת חוות דעתו הוא נותן כמומחה בתחומו. ולפיכך הוא משאיר פתח לשיקול דעתו של בית המשפט הבוחן את חוות דעתו בעניין.

הצהרת המומחה על פי חוק: (חשוב מאוד בחזית חוות דעת מומחה).
חוות דעת משפטית חייבת להיות בנוסח משפטי תוך חתימה על הצהרה לפי פקודת ראיות (נוסח חדש) תשל”א- 1971
מכאן אני ממליץ לציין את הסעיפים הבאים:
1. בהתאם לסעיף 20 לפקודת הראיות נוסח חדש (תשל"א, 1971) אני הח"מ ............(שם המומחה) שמאי ומעריך נזקים (ו/או כל בעל מקצוע אחר) מעיד בזאת כי בדקתי את הנזקים נשוא חוות דעתי המתוארים להלן.

2.  להלן ההצהרה
אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט , והריני מצהיר בזה כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט דין חוות דעתי זו כאשר היא חתומה על ידי, כדין עדות בבית המשפט

לסיכום:
חוות דעת של כל מומחה בתחומו חייבת להיות אובייקטיבית תוך הדגש לשמירה על כללי האתיקה המקצועית תוך הדגש לשקיפות בהתאם לשיקולים המקצועיים הראויים ללא מורא ו/או משוא פנים.

כותב המאמר
חיים שריקי, הבעלים של מכללת השמאים,
מומחה בכיר לבית המשפט
ומנהל את חב' אומדן שמאים חיים שריקי ושות'..

קרא עוד  

שריקי חיים אמיל

נשיא המכללה

עד מומחה ובורר בכיר לבית המשפט יו"ר ארגון שמאי רכוש בישראל 054-6800905

קרא עוד  

ד"ר שרייבר נתן

עו"ד נוטריון , סגל מרצים הוראה והדרכה

ד"ר נתן שרייבר , עו"ד ונוטריון משפט פלילי ואזרחי 050-2100080

קרא עוד  

ברדה שרון

שמאי ביטוח ורכוש ראש ענף שינוע ומעליות

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 054-9444777

קרא עוד  

אמרן אלי

שמאי רכב ורכוש ראש ענף רכוש

עד מומחה בכיר לבית משפט, ראש ענף ארגון שמאי רכוש בישראל 054-6999223

קרא עוד  

שריקי מורחין אלמוג

שמאי רכוש וחקלאות

מנהל מערך גיוס ולוגיסטיקה במכללת השמאים 054-6800906

קרא עוד  

ברינזה מריאנה

מנהלת פיתוח והכשרות מכללת השמאים

רכזת קורסים במכללת השמאים מומחית באגרונומיה וחקלאות 08-8672746

קרא עוד  

בן ארי יניב

מומחה מערכות מחשוב

מרצה בכיר, מומחה ECO גוגל, פייסבוק ומחשבים - 052-3325542

קרא עוד  

בר אודי - עו"ד

עורך דין בכיר

מומחה בתביעות גוף ונזיקין 052-9465599

קרא עוד  

אוסקר מירב

מנהלת משרד אומדן שמאים

מנהלת ההכשרות ופיתוח עסקי,..03-7525314

קרא עוד  

דואל מאיר - עו"ד

עורך דין בכיר

עו"ד בכיר ומומחה בדני נזיקין 050-2203201

קרא עוד  

מלמד ניר - עו"ד

עורך דין ומגשר בכיר

מומחה בדיני נזיקין ותביעות רכב ורכוש 054-4696968

קרא עוד  

הולנדר חן - עו"ד

עורך דין בכיר

עורך דין פלילי , מומחה בתביעות נזיקין 052-6572289

קרא עוד  

מור יוסף חיים

שמאי ביטוח רכוש וחקלאות

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-4442677

קרא עוד  

מורשד מיסון

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-3441759

קרא עוד  

אביטל דוד

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 050-4062132

קרא עוד  

בר יוסף אברהם

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 054-6712827

קרא עוד  

פרץ יוסי

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 054-6592669

קרא עוד  

חן דניאל

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 053-2588171

קרא עוד  

גולדגבר מקסים

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-6663157

קרא עוד  

חסאן רחמים

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-2208747

קרא עוד  

חליחל עבדאללה

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 052-3571138

קרא עוד  

אלקבץ רפאל

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-4058204

קרא עוד  

סרור בועז

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-2021132

קרא עוד  

עמירן פושו

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-5648300

קרא עוד  

רינק בן צור ליאורה

שמאית ביטוח ורכוש

בוגרת קורס עד מומחה מקצועית לבית משפט - 054-2000339

קרא עוד  

שושן עופר

שמאי ביטוח רכב ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 052-9244400

קרא עוד  

גבאי דוד

שמאי ביטוח רכב ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 053-3919994

קרא עוד  

סעיד מסעד

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 050-4062197

קרא עוד  

אלקבס אהרון

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-5995520

קרא עוד  

סבאג יוסי

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 050-4062197

קרא עוד  

אזולאי שאול

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 053-8280707

קרא עוד  

בן שבת יהודה

שמאי ביטוח רכב ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 052-9438124

קרא עוד  

זאורוב אלי

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-6611929

קרא עוד  

מצרפי זאב

שמאי ביטוח רכב ורכוש

שמאי רכב בכיר , מומחה מקצועי לבית משפט - 052-2763163

קרא עוד  

ויינברגר דן

שמאי רכוש ומקרקעין

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 054-6924751

קרא עוד  

אשרף אלשייך - עו"ד

שמאי רכוש, עו"ד נזיקין

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 054-3126392

קרא עוד  

וסאם יסין - עו"ד

שמאי רכוש, עו"ד נזיקין

בוגר קורב עד מומחה מקצועי לבית משפט 050-5771329

קרא עוד  

גלברמן שמואל

שמאי ביטוח ורכוש, מהנדס בניין

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 050-4082645

קרא עוד  

יחיא ביסאן

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 050-5070654

קרא עוד  

פאעל מושיק

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 050-5480458

קרא עוד  

הראל אורנה

שמאית ביטוח ורכוש

בוגרת קורס עד מומחה מקצועית לבית משפט 050-7722027

קרא עוד  

צור יניב

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 050-5599433

קרא עוד  

ותד מוחמד

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 052-3961640

קרא עוד  

פיסמני טניה

שמאית מקרקעין ביטוח ורכוש

בוגרת קורס עד מומחה מקצועית לבית משפט 050-7642514

קרא עוד  

היימן רפאל

שמאי ביטוח רכב ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 054-4888290

קרא עוד  

שפיק מרעי - עו"ד

עו"ד נוטריון , ד"ר למשפטים

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-536-9831

קרא עוד  

אורן יוסף

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 054-6881002

קרא עוד  

תבורי אבי

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 054-3042600

קרא עוד  

אלסייד וליד

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-6046876

קרא עוד  

בסאם סעד

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-8429272

קרא עוד  

חטיב זוויהד זאכי

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-2348125

קרא עוד  

גבעתי קובי

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-7294384

קרא עוד  

סימן טוב רוני אהרון

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 052-8332790

קרא עוד  

אסי אבני

שמאי מקרקעין

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-7336252

קרא עוד  

גרוסמן מנחם

שמאי מקרקעין

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-3511036

קרא עוד  

כהן אבידן

שמאי מקרקעין

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-8357343

קרא עוד  

דרור אסנת

שמאית מקרקעין

בוגרת קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 052-6159100

קרא עוד  

בבלי אמנון

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-5615154

קרא עוד  

תורג'מן אברהם

שמאי מקרקעין

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-3666111

קרא עוד  

אוחיון יגאל

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-3977689

קרא עוד  

פיטוסי חיים

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-4835388

קרא עוד  

פרח נעמה

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-2008847

קרא עוד  

סתו רונן

שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 052-6403460

קרא עוד  

יהודה דוד

שמאי מקרקעין

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 052-3460338

קרא עוד  

אלוני שרית

שמאית מקרקעין

בוגרת קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-8117575

קרא עוד  

אשכנזי דנה

שמאית מקרקעין

בוגרת קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 052-2357801

קרא עוד  

דדון ברקת

שמאית מקרקעין

בוגרת קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 052-4285370

קרא עוד  

כמאל קדמאני

עו"ד ושמאי ביטוח ורכוש

עו"ד ובוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-7776943 במכללת השמאים

קרא עוד  

בהא זבידאת

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-4010630 במכללת השמאים

קרא עוד  

צימבלר אלכס

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-6090872 במכללת השמאים

קרא עוד  

ברהום אחמד

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-5739902 במכללת השמאים

קרא עוד  

חרבואי אמיר

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 052-3340427 במכללת השמאים

קרא עוד  

אבו תקפה ג'מאל

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-9739668 במכללת השמאים

קרא עוד  

עשור דוד חי

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-6739293 במכללת השמאים

קרא עוד  

קיהתי משה

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-5722612 במכללת השמאים

קרא עוד  

נדב אבי

שמאי רכב, ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 052-5887755 במכללת השמאים

קרא עוד  

מור שלמה

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-4511583 במכללת השמאים

קרא עוד  

רבייב אולג אהרון

שמאי רכב ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 053-5224100 במכללת השמאים

קרא עוד  

רוני נתן

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-9550065 במכללת השמאים קבלן בניה ושיפוצים, אינסטלטור מומחה, מאתר מוסמך, מפקח וקבלן משנה חברות ביטוח שמאי רכוש , בוגר קורס שמאי רכוש במכללת השמאים על ידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי חבר בארגון שמאי רכוש בישראל

קרא עוד  

אזולאי איציק

שמאי ביטוח ורכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-7294223 במכללת השמאים קבלן בניה ושיפוצים, אינסטלטור מומחה, מאתר מוסמך, מפקח וקבלן משנה חברות ביטוח שמאי רכוש , בוגר קורס שמאי רכוש במכללת השמאים על ידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי חבר בארגון שמאי רכוש בישראל

קרא עוד  

מקצוע עד מומחה לבית המשפט הפך אטרקטיבי ומבוקש יותר ויותר בשנים האחרונות, ובהתאם לביקוש אף הוכנו תוכניות לימוד ספציפיות בתחום. וכשמדברים על עד מומחה לבית המשפט, לא בכדי עולה מיד שמו של מר חיים שריקי מנהל מכללת השמאים בישראל.

חיים שריקי הנו אחד משמאי הרכוש המובילים בישראל ובעל מוניטין רב שכבר הספיק להטביע את חותמו בלא מעט בתי משפט בישראל.
בימים אלו, פועל ודואג שריקי לדור הבא של עדים מומחים לבתי המשפט בישראל תוך מתן כלים ואבני דרך לכתיבת חוות דעת משפטית בתחומו של הסטודנט.
במציאות המשפטית כיום לא די כי עד המומחה יהיה איש מקצוע מומחה בתחומו אלה חייב להיות בעל הבנה משפטית אשר תעמוד מול דרישותיהם של השופטים היושבים בדין.

בין תחומי המקצוענים העוסקים בתחום כדוגמת שמאים, מהנדסים ובעלי מקצוע בשוק החופשי בכל תחום, נדרשת מבתי המשפט חוות דעת של עד מומחה אשר תגבש כעזר לשופט לפסוק ולתת פסק דין מקצועי ללא מורה ו/או משוא פנים,
ועל כן בחוות דעתו של המומחה יש משקל רב בשיקול דעת של השופטים ובמתן פסק דין.

להלן תמצית נושאי הלימוד בקורס:

מינוי עד מומחה על ידי בית המשפט וציפיותיו מהמומחה לרבות מעמדו,
סוגי עדות המומחה וחשיבותו,
פרקטיקה ואבני דרך לכתיבת חוות דעת והדרך לקבלת החלטות ,
זמני הגשת חוות דעת לבתי המשפט, כלים לכתיבת חוות דעת משפטית,
מקורות מידע וסודות המקצוע,
גילוי נאות והצגת מסמכים ,
ניגוד אינטרסים ,
חקירת המומחה בבית המשפט,
דפוסי התנהגות,
קשיים ולחצים בכתיבת חוות דעת,
נוכחות ועדות לשם חקירת המומחה בבתי המשפט,
טיפים וסימולציות,
פסילות של חוות דעת מומחה ,
אופן ההתקשרות בין עד מומחה לצדדים,
דוגמאות לחוות דעת של עד מומחה לבית המשפט,
סוגיות וניתוח מקרים,
שכר טרחת עד מומחה איך נקבע,
רשלנות עד המומחה,
אחריות אישית מקצועית של עד המומחה.

בסופו של הליך הקורס מקבלים הסטודנטים תעודת גמר מטעם מכללת השמאים בראשות יו"ר ארגון שמאי רכוש בישראל להלן חיים שריקי, לרבות חתימתו של המרצה בכיר בקורס להלן ד"ר למשפטים ו/או שופטת המחוזי,
תוך פרסום שמותיהם של כל הסטודנטים ובוגרי קורס עד מומחה מקצועי המשמש כעזר לשופטים היושבים בדין בבתי המשפט, באתר המומחים המקצועיים לבתי המשפט, ובאתרים שונים ומגוונים, לרבות במאגר העדים המומחים של ישראל.


כל מה שחשוב לדעת על עד מומחה לבית המשפט

במדינת ישראל ובכלל בעולם כולו כל אחד ימצא את עצמו מבקר במתחם ובאולמות בתי המשפט.

המציאות בבתי המשפט הינה מציאות לחוצה ועמוסה מאוד בתביעות כאלו ואחרות ובין אחד למשנהו , זאת וכאשר מוגשות תביעות שונות ומגוונות.

בחלק גדול מהתביעות ובמיוחד בתביעות נזיקין אשר מוגשות ע"י עורכי דין לבתי המשפט חלקן מורכבות מאוד ולחלקן פחות מגישים הצדדים חוות דעת של מומחים מטעמם זאת וכאשר ברוב המקרים קיים פער ניכר בין חוות דעת מומחים כדוגמת שמאי רכב, שמאי רכוש ומקרקעין, רופאים ובעלי מקצוע שונים.

לאחר שמיעת הגרסאות ע"י השופטים הדנים בתיק לרבות התרשמותם מהתובעים והמומחים, ממונה עד מומחה מטעם בית המשפט בכדי שיגיש חוות דעת אשר תסייע לשופט להכריע בסכסוך בין הצדדים.

מכאן יודגש כי חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט מהווה נדבך חשוב ועיקרי בהכרעה המשפטית. המומחה מטעם בית המשפט חייב להיות מקצועי בתחום , אובייקטיבי זאת וכאשר בעת מינוי המומחה חובה עליו להודיע לבית המשפט על הסכמתו למינוי תוך הדגש כי אין לא הכרות מבין הצדדים וכי אין לא מניעה לחוות דעתו המקצועית של עד מומחה לבית המשפט ללא מורא ו/או משוא פנים.

לאחר הפקת חוות דעתו של עד המומחה מטעם בית המשפט , תשמש חוות דעתו של העד משקל רב במתן פסק דין לסיום הסכסוך בין הצדדים.

באשר לשכר טרחתו של עד המומחה הממונה מטעם בית המשפט יודגש כי העלות משתנה בהתאם לחומרים בתיק והיא עשויה לנוע בין אלפי שקלים לעשרות אלפים.

במקרים בהם התביעות מסובכות מאוד וישנם מספר רב של מומחים מבין הצדדים אשר הגישו חוות דעתם לרבות קיום פגישות וביקורים של עד המומחה מטעם בית המשפט – עלול שכר טרחת המומחה לגבות גם מאות אלפי שקלים.

מידע כללי על קורס עדים מומחים לבית המשפט:

במסגרת הקורס והשתלמות תעודה בדבר האפשרות להצטרף למאגר המומחים באתר "עד מומחה לבית המשפט" המפורסם ברשתות האינטרנט והמשמש את הגולשים ובין היתר את מזכריות בתי המשפט בישראל אשר נעזרים בחיפוש מומחים מקצועיים בתחום.

ההצטרפות לקורס עד מומחה לבית המשפט כפופה לתנאים הבאים:

  •   העדר עבר פלילי
  •   וותק מקצועי – לפחות שנתיים מיום עיסוקו במקצוע בוא הוא מתמחה בתחום.
  •   חתימה על תצהיר המעיד על העדר עבר פלילי, ו/או הצגת תעודת יושר.

מיקום הלימודים
מכללת השמאים הממוקמת במכללה האקדמית רמת גן, רח' רוטנברג 87. (חניה לסטודנטים בחינם.)

תעודת גמר.
במהלך הקורס יועשר הסטודנט במיידעים רבים, לרבות הענקת אבני דרך לכתיבת חוות דעת משפטית.
לבוגרי הקורס תוענק תעודת גמר חתומה ע"י מנהל המכללה ואישיות משפטית בכירה המתעדת את הכשרתו לשמש עד מומחה לבית המשפט.

שכרו של עד מומחה מטעם בית המשפט.
בדר"כ נהנה המומחה בשכר טרחה הולם אשר נקבע על ידי בית המשפט ו/או ע"פ קביעתו של עד המומחה בכפוף למורכבות התביעה , והזמן הדרוש  של אותו העד מומחה לעיין בכתבי הטענות וכל החומרים בתיק בכדי לערוך את חוות דעתו לכבוד בית המשפט.
השכר יכול לנוע בין 3,500 ₪ לבין שכר טרחה של אלפי מאות שקלים אשר מחולק בדרך כלל בין הצדדים בתיק.

שפת גוף - סודות ואבני דרך למומחים

שפת גוף - סודות ואבני דרך למומחים

כל אדם אשר נותן עדותו בבית המשפט צריך לדעת כי התנהגותו נשענת על ראיות מוחשיות ובעיקר מהתנהגותו של העד בבית המשפט.

עורך דין או שופט מנוסה יודעים לנתח שפת גוף אשר אמור להעריך מהימנותו של העד תוך אבחנה בעד שמשלב ידיים מתחמק ממבט , מגרד בראשו ואו נוגע בשפתיו , מניע את רגלו בעצבנות , ליקוק שפתיים או שהעד מחזיק עם יד שמאל את פרק יד ימין ובזמן שהשופט או העורך דין מדבר אותו העד מתנועע מצד לצד.. אותם שינויים בהתנהגותו של העד בבית המשפט ישנה משמעות גדולה וחשובה למי שיודע לאבחן ולנתח את שפת הגוף של העד או הנחקר אשר מהווה אבני דרך לאבחון ושינויים ברורים בהתנהגותו של העד בבית המשפט. במסגרת 45 שנות ניסיון ומוניטין ובמסגרת תפקידי כשמאי רכב , ציוד מכני הנדסי , שמאי כלי תעופה, שמאי רכוש,.. וכמומחה שהופיע בבתי המשפט מזה עשרות שנים מצאתי לנכון  לחקור וללמוד יותר על נושא שפת הגוף וכיצד היא יכולה לשרת אותי כבעל מקצוע וכמומחה בבתי המשפט. 


במסגרת לימודי שפת גוף העמקתי את השכלתי במחקר, ובאמצעות ספרות מקצועית ובצפייה בסרטונים  רבים באתרי האינטרנט השונים לרבות העובדה כי לאחר כל דיון בבתי המשפט סיכמתי את החוויה של חקירת עדים בתי המשפט בו ישבתי והקשבתי לעורכי הדין שחקרו את העדים בבתי המשפט למדתי המון על התנהגותן הטבעית של העדים בזמן שנשאלו שאלות מכשילות על ידי עורכי הדין ואו השופט ששאל את המומחים שאלות הבהרה.. מכאן התחלתי להבין ששפת הגוף של העד מדברת בעד עצמה בעוד שהעד מתכוון לשקר או להסתיר דברים באומרו פתאום שהוא לא זוכר , לא יודע .. 


התחושה של מי שמבין בשפת גוף משדרת לפעמים כישלון של המומחה וזה בדיוק מה שאותו עורך דין רוצה להגיע בחקירה לפסילת המומחה. ולהפך שפת גוף של העד המומחה בחקירה יכולה לשדר ואמינות ומקצועיות של המומחה ללא מורא, ובדרך זו חוות דעתו מתקבלת בבית המשפט.


פעמים רבות לאחר הדיון בבת המשפט אותו מומחה יוצא בהרגשה שלא אמר את דברו משום שאותו עורך דין שאל שאלות רטוריות שאינם קשורות לאירוע או לדיון בנושא ספציפי בבית המשפט , או שאותו עורך דין הציג בפני העד המומחה פסק דין שניתן בעבר כנגד המומחה המהווה עובדה כי הוא נפסל או שיקר או שיהיה קשור לאחד מבין הצדדים כאשר מונה כמומחה בתיק אחר. טענה זו של עורך דין בחקירת המומחה משבשת את הריכוז ומחשבתו המקצועית של המומחה , זאת וכאשר ביטחונו של המומחה נפגעת באופן טבעי ואנחנו שוכחים את העובדה אשר בגללה הוזמנו אותנו לבית המשפט. מכאן לדעתי המקצועית נבהיר כי עד מומחה  שמונה מטעם בית המשפט חייב להצהיר כי אין לו קשר מבין אחד הצדדים, וחוות דעתו של המומחה תופק באופן אובייקטיבי ללא מורא או משוא פנים, תוך הדגש למקצועיות בתחום עיסוקו. 


באופן אישי ננדב לכם 13 סודות ואבני דרך כיצד להעיד בבית המשפט. 


אל תשקר, אל תחזור מדבריך

אל תגיד  שזו דעתך האישית 

שדר את דעתך המקצועית בלבד 

אל תביט בעיני החוקר עורך דין, 

במהלך החקירה שלח מבטך תמיד לכיוון השופט , 

בעמידה על הדוכן אל תיתן לעורך הדין אפשרות לצעוק עליך, או לנסות להעליב פנה לשופט שירגיע את העורך דין

עמוד זקוף בדוכן העדים , כאשר חוות דעתך מונחת לפניך ושני ידיך על הדוכן 

אל תניע את אצבעותיך או רגליך בעצבנות. אל תיגע בשפתיך או גירוז בראשך בזמן שאלת החוקר ו/או מענה לשאלותיו

אל תיתן אפשרות לעורך הדין לסטות מנושא הדיון – הדגש שישאלו רק מה שקשור לדיון ו/או לחוות דעתך המקצועית בלבד 

אל תגמגם וענה באופן חד וישר 

אל תרטיב את שפתיך 

אל תלטף את צווארך או את פניך 

אל תענה בכן ולא – תמיד תדגיש את המילה "אבל" והסבר .. במידה ועורך הדין מבקש לא לשמוע את המילה "אבל", נא פנה לשופט בבקשה להסביר את תשובתך נמק והסבר את תשובתך בפירוט 

שימוש בכלי של אבחון שפת גוף על ידי עורכי דין או השופטים מקובלת בכל דיון ולכן חשוב מאוד לבוא רגועים לבית המשפט.

חשוב מאוד לדבר לאט וברור כי כל מילה נכתבת בפרוטוקול.   מכאן נציין כי ישנם עורכי דין שחקנים מעולים כמו בתאטרון שחושבים שאם הם יהיו אגרסיביים ויצעקו על העד הוא ישבר על הדוכן ויתנהג אחרת .. 

ולכן במקרה זה יש צורך לפנות לכבוד שופט בבקשה להרגיע את העורך דין. במידה ועורך הדין ממשיך בהתנהגותו וימשיך לצעוק , שוב לפנות לעזרת בית המשפט בבקשה להרגיע את החוקר משום שבמצב הזה לא ניתן לנהל את החקירה ודיון תוך שמירה של כבודו של המומחה. 


להלן מספר סממנים בולטים בשפת גוף אשר ניתן לשים לב במהלך חקירת המומחה בבית המשפט. 


בראש ובראשונה בכדי להכיר את העד מומחה חשוב מאוד להכיר וליצור פרופיל התנהגות תוך ניהול הקדמה ושיחת חולין עם המומחה.


לדוגמא: 


כמה זמן אתה עוסק בתחום, 

האם אתה מוסמך לערוך שומת נזקים לרכוש או רכב, 

האם יש לך קשר עם התובעים או הנתבעים, אין בכלל הגיעו אליך וכיוצא בזה. 

לאחר התרשמות ראשונית שיצרנו את פרופיל המומחה ניתן להתחיל לשאול את המומחה במחלוקות בתיק ואז ניתן לראות את השינויים בהתנהגותו של המומחה כפי שציינו ורשמנו מעלה.. 

מחקרים מראים ומעידים כי כאשר אדם בלחץ הפה שלו מתייבש באופן טבעי ולכן אנשים נוהגים ללקק את השפתיים במצבי לחץ. גם ליטוף עצמי בשיער או בצוואר מעידים כי הנחקר מנסה להרגיע את עצמו , 

מי שלמד לזהות את שפת הגוף וההתנהגות העד בזמן חקירה ידע לשלוט ולנהל את אותם מצבים באופן אפקטיבי ולו יהיה יתרון על פני האחר.
לסיום: 


בעיון בפסקי דין בהם הופעתי כעד מומחה בבית המשפט ולאחר חקירה ואימות חוות דעתי המשפטית עולה כי השופטים קבעו בפסק הדין ציטוט: 


"לאחר ששמעתי את עדויות המומחים , הגעתי לכלל מסקנה כי עדיפה עליי עמדתו המקצועית של השמאי מר שריקי, על פני העמדה המוצגת בחוות הדעת מטעם הנתבעת".


עוד הודגש בפסקי דין ציטוט: 


"עדותו של השמאי מר שריקי הותירה בי את הרושם כי המדובר בחוות דעת מוקפדת , אשר ניתנה לאחר בחינה ושקילה... , כעולה מעיון בחוות הדעת גופה".


"המומחה העיד בדבר התרופפות המרצפות והנזקים הנוספים שנצפו על ידו ואף נתן בחוות דעתו ביאור נרחב להערכותיו"... 


"כנגד עדויות מקצועיות אלה, מצאתי את עדות השמאי הנתבעים הנה עדות בלתי מבוססת דיה ואשר אין בה ובחוות הדעת כדי לסתור את הממצאים והמסקנות הנלמדים בבירור".


"מעדויות התביעה, אלא אף להפך, עדותו של המומחה... (מטעם הנתבעים) היא זו שנסתרה.  כך, העיד השמאי מטעם.... (הנתבעים) כי חוות דעתו ניתנה מבלי שעיין בתמונות שנשלחו על ידי התובע לנתבעת במצורף לטופס ההודעה, באופן שלא נוכח לראות את ההתרחשות בזמן אמת , עליה נתנו דעתם מומחי התביעה. חוות הדעת מבוססת אפוא על חומר חסר".  


כך פסקה השופטת בהתרשמותה לעד מומחה מטעם .... (הנתבעים). זאת וכאשר חוות דעתו נפסלה על ידי בית המשפט, גם משום  שחוות דעתו של הצד השני להלן הנתבעים הייתה רשלנית לרבות העובדה כי זה האחרון לא עמד איתן על חוות דעתו וניסה לשקר ולחזור בו מדבריו..


מכאן אנו למדים כי אנו חייבים לעמוד עם כל משקל גופנו על מה שנכתב בחוות דעת אשר הוגשה לבית המשפט , לרבות העובדה כי אין אנו יכולים לשקר או לחזור מדברנו..


שיהיה בהצלחה לכל המומחים 

שלכם , חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש, 

מומחה בכיר לבית המשפט , מנהל ומרצה במכללת השמאים

קרא עוד  
טקס סיום וחלוקת תעודות גמר -  קורס עד מומחה לבית המשפט במכללת השמאים...
עקב הביקוש הרב, אנחנו מקיימים קורס להסמכת עד מומחה מקצועי לבתי המשפט ובראשם השופטים שאינם מקצועיים בתחומים שונים עושים שימוש רב ונעזרים בשירותי עדים מומחים בכדי לסייע להם בפתרון מאות אלפי תביעות בשנה. ואותם עדים מקצועיים נשכרים בזכות הידע שלהם והתמחותם המקצועי באחד או יותר מהתחומים הרלוונטיים השנויים במחלוקת בין המתדיינים. בקורס עד מומחה אנו מתחייבים להעשיר את ידיעתכם בתחום המשפט, כללי התנהגות, שפת גוף, ומתן עדויות בבתי המשפט לרבות הדרכה ואבני דרך לכתיבת חוות דעת משפטית תוך מתן דרכים להתקשרות ישירה עם השופטים הדנים בתיק.

אודות מכללת השמאים

מכללת השמאים הנו מוסד העוסק בהשכלה גבוהה שאינה אקדמית ומקנה לבוגרים הסמכות ותעודות מקצוע באמצעות קורסים בתחום שמאי רכוש, שמאי חקלאות, שמאי אלמנטרי, לרבות השתלמות מקצועית וקורס עד מומחה לבית המשפט. ​​​


בהתאם  לביקוש  אף הוכנו  תוכניות  לימוד  ספציפיות בתחומים הרשומים לעיל ע"י מר חיים שריקי שמאי בכיר ומומחה בתחום, לרבות הכנת תוכנית לימודים פרטנית בשיתוף פעולה עם ד"ר למשפטים ועו"ד בכיר לצורך השתלמות מקצועית וקורס עד מומחה מקצועי  לבית המשפט, לרבות כהונתו של מר חיים שריקי יו"ר ארגון שמאי הרכוש בישראל.

קורס עדים מומחים במכללת השמאים.
בראש ובראשונה ההשתלמות המקצועית וקורס עד מומחה מקצועי לבתי המשפט נועד לענות על הצרכים השונים המתעוררים במחלוקת בבתי המשפט שכן השופטים אינם מקצועיים התחום הנדון אלא רק בהביט המשפטי ולכן הם השופטים נעזרים במומחים שונים לשם קבלת החלטה ומתן פסק דין בתיק הנדון.
קורס עד מומחה הנו קורס ייחודי מסוגו אשר הותאם בעיקר לשמאים ובעלי מקצוע מומחים בתחומם ומהווה חוויה ייחודית במתן מיידעים רבים אודות הקורס.

בקורס נלמד את הנושאים הבאים:
אתיקה מקצועית, אובייקטיביות ויושר
אבני דרך להצלחת עד מומחה ממונה
תפקידו וחשיבותו של המומחה בבית המשפט
תהליך מינוי שמאי מומחה מטעם בית משפט
ציפיות השופטים מעד המומחה ממונה
התכתבויות המומחה עם בית המשפט
עמידה בלוח זמנים ע"פ דרישת בית המשפט.
מינוי עד המומחה וחשיבותו בבית המשפט
שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט
מבוא והסבר דירוג מבנה ורשות השופטת
סמכויות בית המשפט לתביעות קטנות , בית משפט השלום
סמכויות בית משפט מחוזי , בית המשפט לבתים משותפים
סמכויות בית משפט עליון , בית דין גבוה לצדק - סוף פסוק
פסק דין פשרה 79 א' ומשמעותיו , והגשת ערעור לפסק דין
משמעות המומחה מטעם בית המשפט
עקרונות המשפט בסדרי הדין הרלוונטיים
העד המומחה הלכה ולמעשה בבתי המשפט
מבוא לחקירת המומחה , מהי חקירה נגדית
מענה לשאלות השופט ולעורכי הדין המייצגים בתיק
היחסים בין המומחה לבין הצדדים בדין, היבט ראייתי
פורמט לכתיבת כתב כמויות , וחוות דעת משפטית
פרוצדורת ההליך הנהוג בהגשת חוות דעת מומחה
מהות הצהרה משפטית של המומחה בבית המשפט
דיון ושומת נזקים , ואבני דרך לחישוב כתב כמויות
הארות והערות מומחה בהפקת חוות דעתו המשפטית
גורמים לפסילת חוות דעת מומחה בבית המשפט
עבירות חמורות , רשלנות מקצועית , אחריות אישית
הנחיות וזמני הגשת חוות דעת לבית המשפט
קביעת שכרו של במומחה מטעם בית משפט
גורמים לחשיבותו של המומחה בבתי המשפט.
הסתמכות המומחה על ספרות מקצועית.
מיומנות המומחה טרם הגשת חוות דעת.
הכרעה ומתן פסק דין על פי הסתמכות השופט מחוות
דעתו של המומחה הממונה מטעם בית המשפט
סודות ואבני דרך לאמינותו של המומחה לבית המשפט..

אלו הן תמצית מהנושאים הנלמדים בקורס לרבות אבני דרך להתנהגות המומחה באם בבית המשפט ו/או בתקשורת מן אחד מהצדדים, כמו כן אנחנו נעסוק בשפת גוף ותוך קיום לימודים בהכנת חוות דעת משפטית אשר תשמש כעזר לשופטים לקבל החלטה ומתן פסק דין בתיק.

תפקידו של עד מומחה בבית משפט:
תפקידו של עד מומחה ממונה מטעם בית המשפט הוא שראשית חוות דעתו חייבת להיות מקצועית ברמה גבוהה תוך הדגש לאובייקטיביות ללא משוא פנים ו/או הכרות מבין הצדדים.
על מנת שחוות דעתו של המומחה תהיה קבילה בבית המשפט ושתשמש לעזר לשופט בקבלת החלטה ומתן פסק דין על המומחה להיות בעל הבנה מעמיקה
ומקצועית בתחום מקצועיותו.

חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט
לעד מומחה הממונה מטעם בית המשפט ישנו משקל רב בהחלטת השופטים ולכן חובה על המומחה להיות מקצועי בעל וותק רב במקצועו.
בניגוד לעד מומחה רגיל אשר אינו ממונה מטעם בית המשפט אשר שכרו משולם על ידי המזמין ומפיק חוות דעתו לבית המשפט בנושא הספציפי המופיע בתביעה משפטית.
העד המומחה מתמקד במשמעות של העובדות שהוצגו לבית המשפט, הוא המומחה מקבל את כל המסמכים מהצדדים בוחן אותם בקפידה ומפיק את חוות דעתו המקצועית והאובייקטיבית לבית המשפט
עד מומחה מקצועי נדרש בדיונים בבתי המשפט בתביעות המצריכות ידע מקצועי בשל העובדה כי שאין השופט יכול להתמודד מקצועית בתחום בו הוא דן ודרוש לקבל החלטה משמעותית אשר תיקבע בסופו של יום את הצדק.
מכל מקום בכל תחום הנידון בבתי המשפט ישנם מומחים בתחומם כדוגמת רופא ומנתח בתחום רפואי כל שהוא ו/או בנושא טכנולוגי, לרבות שמאים העוסקים בתחום הנדל"ן , מומחים לנזקי רכוש, רכב, וציוד מכני הנדסי
חוות דעת של עד מומחה הממונה מטעם בית המשפט חייבת להיות מקצועית ומהימנה אשר יכולה להטות את כף המאזנים לאחד מהצדדים.

מינוי שמאי מומחה בית המשפט
בתי המשפט ובראשם השופטים שאינם מקצועיים בתחומים שונים עושים שימוש רב ונעזרים בשירותי עדים מומחים בכדי לסייע להם בפתרון מאות אלפי תביעות בשנה. ואותם עדים מקצועיים נשכרים בזכות הידע שלהם והתמחותם המקצועי באחד או יותר מהתחומים הרלוונטיים השנויים במחלוקת בין המתדיינים.
בקורס עד מומחה אנו מתחייבים להעשיר את ידיעתכם בתחום המשפט, כללי התנהגות, שפת גוף, ומתן עדויות בבתי המשפט לרבות הדרכה ואבני דרך לכתיבת חוות דעת משפטית תוך מתן דרכים להתקשרות ישירה עם השופטים הדנים בתיק.

שכרו של עד המומחה מטעם בית המשפט:
באשר לשכרו של המומחה, בדרך כלל וברוב המקרים כאשר ממונה מומחה מטעם בית המשפט - השכר נקבע ע"י המומחה, ובמינוי ניתן לראות החלטה כלשונה..
"השכר שישולם למומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי שני הצדדים בטרם תחילת העבודה יעביר המומחה את דרישת שכר טרחתו לב"כ הצדדים, ולא יחל בעבודתו עד לביצוע התשלום בפועל למומחה".

קורס עד מומחה שמתקיים במכללת השמאים ברשות ד"ר למשפטים להלן עו"ד שרייבר מומחה ומרצה בכיר לרבות יו"ר ארגון שמאי רכוש בישראל מר חיים שריקי.

שאלות למתעניינים בהכשרת שמאי רכוש

תפקידו של שמאי רכוש
מתפקידו של שמאי רכוש הוא לערוך שומות למיטלטלין (כל רכוש פרטי מוחשי שהוא נייד), כמו כן מתפקידו של שמאי רכוש לאמוד נזקי מים , אש , רטיבות, הצפות ממי גשמים וביוב , שריפות וכל נזקי הרכוש למיניהם לרבות הפקת אומדנים והערכת תכולות רכוש וציוד, מכונות לתעשייה, ציוד מוסכים ומפעלים, ציוד למסעדות, תכולת מחסנים ומלאי, פרטי רכוש וריהוט , פרטי אספנות וריהוט עתיק, תמונות, מטבעות בולים וכל סוגי המיטלטלין..

מה החוק אומר לגבי שמאי ביטוח ורכוש?
ראשית נציין את העובדה כי ע"פ חוק לא נדרש רישיון מהרשויות בכדי לעסוק בתחום, אלא מה ? אדם שיבצע שומה ואומדן נזקים לרכוש ויגיע להגן על חוות דעתו בבית המשפט השאלות שתישאלנה ע"י עורך הדין ו/או השופט – מה ההכשרה שלך בתחום? איפה למדת? האם יש לך תעודת הכשרה? האם אתה חבר בארגון שמאי רכוש בישראל? במידה והתשובות שלך שליליות – חוות דעתך תיפסל מיידית !!!

הכרה ממשלתית:
בעבר נושא זה עלה בכנסת בקריאה ראשונה והנושא ירד מהפרק – אלא מה? הערכתנו היא ככל שבוגרי מכללת השמאים יקבלו תעודת גמר ויעסקו בתחום יוכלו לקבל רישיון מטעם משרד העבודה ו/או משרד הכלכלה בכפוף להגשת חוות דעת שהונפקו על ידם לרבות תעודת גמר ואישור חברותם בארגון שמאי רכוש בישראל, ולכן אנחנו מציעים למתעניינים ללמוד את המקצוע הנדרש והנחשק בישראל להלן; שמאי רכוש במכללת השמאים לפני הרגולציה וקבלת ההחלטות ע"י הרשויות משום שלאחר קבלת ההחלטות יהיה זה מאוחר והדרישות יהיו גבוהות מאוד ביחס להיום.

לימודי השמאות – וקבלת תעודת גמר
ראשית נציין כי הלימודים במכללת השמאים מתקיימים אך ורק באופן פרונטלי, (ע"פ חוות דעתו של מנהל המכללה מר חיים שריקי מומחה בתחום מזה 45 שנות מוניטין נאמר בפירוש כי אינו מאמין בלימודי אונליין, זה לא אתי ולא נכון לקיים את הקורס במסלול אונליין מסיבות רבות ומגוונות – לדבריו "אין יותר טוב מלשבת בכיתה וללמוד, לשאול שאלות ולקבל את היחס האישי", כמו כן נציין כי לימודי אונליין מראים שכאשר החומר נלמד באמצעות הזום אינו יעיל כמו בלימודים פרונטליים. היכולת לזכור את החומרים מושפעת מההקשר שבהם הם נלמדים, לרבות העובדה כי למידה פרונטלית מהווה בעיקר כאשר המרצה עושה שימוש בשפת גוף אשר מייצרת נתיבים לזיכרון, מה שמשפיע על תפיסה ועיבוד יעיל יותר של החומרים הנלמדים, כמו כן ניתן לסטודנטים לשאול שאלות ישירות ללא מפריע ולקבל תשובות ויחס אישי הוגן המוביל את אבני הדרך ללימוד המקצוע כנדרש.
לימודי שמאות רכוש במכללת השמאים אורכים כ 13 מפגשים ומתוכם מפגש אחד סיור במפעל ו/או במקום קרות מקרה שריפה הצפה ו/או כל נזק אחר לשם המחשה וביצוע סטאג' מהיר, תוך הפקת אומדן נזקים וכתב כמויות, הערכת פרטי רכוש בפועל והפקת חוות דעת ראשונית.
בגמר הלימודים והגשת פרויקט גמר הסטודנטים מקבלים 3 תעודות – אחת לקיר , תעודת שמאי ממוספרת עם תמונה לכיס בדומה לתעודת זהות, והשלישית תעודת חבר בארגון שמאי הרכוש בישראל הנושאת מספר חבר בארגון כולל תמונה ותוקף למשך כשנתיים ללא עלות דמי חברות בארגון.

על המרצים בקורס:
ראשית נציין כי מנהל המכללה מר חיים שריקי הנו שמאי מומחה בכיר ומשמש בין היתר כשמאי מומחה לבית המשפט מזה כ 45 שנות מוניטין , הניסיון הרב שרכש במהלך שנות עיסוקיו בתחום מועבר לסטודנטים בקורס לרבות מתן חומרים רבים שלא תשמעו מאף שמאי ו/או מכללה אחרת בישראל, כמו כן המרצים שנבחרו להוביל וללוות את הקורס הנם מרצים אשר עיסוקם העיקרי הוא נזקי רכוש ומיטלטלין, החל מעורכי דין ובעלי מקצוע בכירים ומומחים בתחומם.
אנו במכללת השמאים רואים יתרון עצום בכך שמר חיים שריקי מנחה את הקורס לרבות השתתפותם של בעלי המקצוע הכי טובים בישראל יעבירו את הידע שלהם למשתתפי הקורס, כמו כן נציין כי ישנה חשיבות עצומה לידע שנצבר מניסיון אישי מצטבר של עשרות שנים של מר חיים שריקי בתחומים המהווים יחד הלכה למעשה, את עולם
שמאות הביטוח והרכוש בישראל וברחבי העולם.

מכל מקום, ניתן לצפות בסרטונים רבים  באתר YouTube  רשמו ב Google  - המלצות סטודנטים חיים שריקי  בא אנחנו נראה דוגמאות להערכה בלינק  https://www.youtube.com/watch?v=z-4NQxYRGXk&t=1s

    לפרטים נוספים ניתן להתקשר
           למכללת השמאים

משרד ראשי ראשל"צ 03-7525314
סניף אשדוד/אשקלון 08-8672746

מזכירות ראשית  -  054-6800906
סלולרי חיים שריקי 054-6800905
פקס 08-8570910 / 03-6197185


קרא עוד  
  • ראשון לציון, ישראל
  • סניף ראשי: ראשון לציון ת.ד 188, טל':037525314 / 0546800905 סניף דרום - גן יבנה, אשקלון : 08-8672746 פקס: 6197185 03 / 08-8570910

תקנון, תנאי שימוש באתר.

1. אנא קרא את התנאים בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין האורחים באתר "ארגון שמאי הרכוש בישראל.
אם אינך מסכים להם, הימנע משימוש באתר זה.

שימוש באתר ו/או מסירת כל מידע לפרסום באתר זה וקריאת הודעות המתפרסמות בו, מעידים על הסכמתך לתנאי שימוש אלה. זכותך להשתמש בשירותי האתר כפופה לכך שתעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ותקיים אותם בכל עת. במידה ולא תקיים את התנאים והמגבלות הללו, יהיה הארגון רשאי לבטל הסכם זה ולמנוע ממך את המשך השימוש בשירותי האתר.
2. בעלי השליטה באתר בלבד רשאים לפרסם במסגרת אתר זה מסרים ו/או מידעים הרשומים לעיל לרבות פרסומות מסחריות.
3. בעל השליטה באתר אינו יכול לבדוק, ולא יבדוק, את המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר, נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, אתה בלבד תישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שתשגר לאתר זה ולמלוא התוצאות שינבעו ממנו.
4. המידע שהנך מוסר לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. בעל האתר לא יישא כלפייך או כלפי מי מטעמך באחריות לתגובות המתפרסות באתר, או יישלחו במישרין אליך, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום הודעתך באתר.
5. בעלי האתר גם לא יישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.
6. בעלי האתר לא יישא בכל אחריות ביחס להודעות באתר, תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים באתר וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיוצב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו באתר או ימסרו באמצעותן.
7. בעלי האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר זה. במקרה זה רשאי בעל האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
8. ידוע לך ואתה מסכים לכך כי כל מידע ו/או נתונים ו/או פרטים שתציג באתר, יחשב הדבר כאילו ניתנה על ידך רשות, ואתה מאשר בכך כי אתה רשאי ובעל הזכות להעניק לבעל האתר ולמשתמשים האחרים, רישיון בלתי חוזר להשתמש, להעתיק להציג, להפיץ את הנתונים והפרטים והמידע שמסרת לאתר.
9. ידוע לך כי אינך רשאי לפרסם באתר ו/או להעביר למשתמש אחר, פרטים ו/או נתונים ו/או מידע לא חוקי, מאיים, חומר תועבה, הצעות מיניות בוטות או פוגעות ו/או פרטים שהינם בגדר לשון הרע, או פוגעים, או בלתי צנועים, או פוגעים בקדשי דת, או בעלי אופי מיני, או גזעניים, או שיש בהם כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו או להציג תמונות עירום, בעלות מסר מיני וכל חומר שהנו מזיק ובעל האתר רשאי למחוק נתונים כאלו לפי שיקול דעתו הבלעדי.
10. הנך מתחייב לעדכן את האתר לגבי כל שינוי בנתונים שמסרת. אם יימצא שהנתונים ו/או המידע שמסרת ו/או פרסמת באתר אינם מדויקים ו/או מלאים ו/או עדכניים ו/או אינם בבעלותך, יהיה בעל האתר זכאי למחוק נתונים אלו וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לו או למי ממשתמשי האתר.
11. האתר משמש כצינור להעברה והפצה בלבד של המידע שנמסר על ידך ומהווה פלטפורמה בלבד לאספקת שירותי פרסום. לבעל האתר ולמי מטעמו אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לשימוש באתר ואחריותם אינה בשום דרך או צורה כל שהיא נוגעת לתכנים ולנתונים שלך ושל יתר המשתמשים ו/או המפרסמים באתר.

שימוש באתר:
12. בעל האתר רשאי לשלב באתר, פרסומות ומסרים מסחריים.
13. המידע המופיע בפרסומיהם השונים של נותני השירות הנו על אחריותם בלבד ואין האתר אחראי בשום דרך לתוכן הפרסום ו/או צורתו מכל בחינה שהיא.
14. האתר איננו אחראי לכל פרסום, מכל מין וסוג שהיא, בפורטל בכלל ובפרסומי הלקוח בפרט, שמקורו בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות אחרים והכל- בין אם הייתה לאתר שליטה על הפרסום ובין אם לאו.
15. שירותי האתר עומדים לרשותך בתנאי שתסכים לצפות בפרסומות ומסרים מסחריים כאמור. מסיבה זו נאסר עליך להתערב בפרסומות ובמסרים או להסירם.
16. מנהלת האתר תהיה רשאית לשגר לתיבות דואר אלקטרוני שתנהל במסגרת האתר, שירותים פרסומות ומסרים מסחריים, בין אם שלה עצמה ובין אם מטעם צדדים שלישיים.
17. אין לבצע באמצעות השירותים באתר זה כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות מחשבי האתר).
18. הנך מאשר ומסכים לכך שהאתר זכאי לשלוח לך דואר אלקטרוני המבוסס על מידע שסיפקת לאתר והנך מאשר שכל דואר אלקטרוני הנשלח אליך מאת החברה הנו חוקי ומותר.
19. הנך מסכים ומתחייב שלא לעשות שימוש באתר ו/או בשירותיו כל שימוש בהקשר של מכתבי שרשרת, דואר-זבל וכל דיוור לא מוזמן.
20. הנך מתחייב שלא להעביר חומר המכיל וירוסים, פצצות זמן, תולעים וכל חומר אחר שהינו מזיק.
21. ידוע לך כי התוכן באתר, תוכנה, מוסיקה, ווידאו, תצלומים, גרפיקה ו/או כל חומר או מידע המוצגים באתר מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים וכל שימוש בלתי מורשה בחומר עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר וידוע לך כי לא תהיה רשאי להעתיק, או לפרסם, או להעביר או להפיץ או להציג, או למכור כל אינפורמציה קניינית מעין זו.
22. הנך מתחייב שלא להציב, להפיץ או לשכפל בדרך כל שהיא כל חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל אינפורמציה ששייכת לבעל קניין רוחני ומתחייב שלא להעביר מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים,סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צדדי ג' כלשהם.
23. ידוע לך כי האתר איננו מתחייב בכל צורה שהיא שהשירות באתר יהיה ללא הפרעות, מאובטח, איכותי, מהיר ונקי מתקלות והנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
24. ידוע לך כי האתר איננו אחראי לתוצאות מהשימוש באתר ו/או לאמינות ולדיוק של התקשורת והעברת המידע ו/או לדיוק של כל תרגום ו/או שינוי של המידע שלו ו/או כל הידע שהועבר דרך האתר ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת יתוקן.
25. ידוע לך כי האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותיו, חשיפה לאתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידו, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על האפשרות לאותם הפסדים.
26. ידוע לך כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו ואתה מסכים לשפות את בעל האתר ולהגן עליו, בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג' כלשהו, כתוצאה מאופן שימושך באתר ובשירותיו.
27. הנך מאשר שכל החומר או המידע שהנך מוריד ו/או רוכש תוך כדי שימוש באתר נעשים על-פי שיקול דעתך, תוך לקיחת סיכון שאתה אחראי עבור כל נזק למערכת המחשב שלך ו/או כל מידע שיאבד כתוצאה מהורדת המידע ו/או החומר.
28. ידוע לך כי באתר ובשירותיו נמצאים קישורים לאתרים אחרים שאינם שייכים לבעל האתר (אתרי צד ג') ואין לבעל האתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין בעל האתר אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' וכניסת המשתמש לאתרים המקושרים באמצעות הקישורים היא באחריותו המלאה של המשתמש. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
29. ידוע לך כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים ואתה מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש באתר ובשירותיו, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל.
30. הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או להפר אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות,המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות , מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות והנך מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים במערכת, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.
31. ידוע לך כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת, עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. בעל האתר רשאי לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל, ורשאי לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד משתמשים שמעורבים בהפרת האבטחה.
32. ידוע לך כי אין להסתמך על כל עצה, הצעה, הבעת עמדה, תוכן, או כל מידע אחר אשר יהיה נגיש באתר. ידוע לך כי בעל האתר איננו אחראי לנכונות של מידע שנימסר במסגרת האתר ולא יהיה אחראי בכל דרך שהיא לכל חוות דעת, עצה, או הצהרה שיפורסמו באתר. בעל האתר לא יהיה אחראי לכל הפסד, או נזק שיגרמו לאדם כלשהו אשר הסתמך על אינפורמציה או תוכן אחר שמפורסם ו/או יפורסם באתר או שיועבר למשתמשי האתר.
33. ידוע לך כי משתמשים אחרים באתר (כולל משתמשים בלתי מורשים האקרים) עלולים לפרסם באתר חומר פוגע או מגונה ואתה עלול להיחשף באופן בלתי רצוני לאינפורמציה מעין זו.
34. ידוע לך כי בעל האתר לא יהיה, בשום מקרה, אחראי כלפיך לכל נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש באתר או העדר יכולת להשתמש באתר.

שימוש בפורום
35. אין להשתמש בפורום בדרך כלשהי לשם עבירה על החוק.
36. משתמשי הפורום מסכימים לקבל פניות מהנהלת המדור ומשתמשים אחרים, באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת.
37. אין לפרסם בפורום הודעות בעלות אופי מסחרי או פרסומי, ללא רשות מפורשת מהנהלת האתר/המדור, או תוך הפרת זכויות יוצרים.
38. פורום האתר דוגל בחופש הביטוי, ונועד להוות מקום מפגש וירטואלי בין הגולשים, לעודד רב שיח וכתיבה רב גילית ומגוונת.
39. הפורום פותח דלתו ומזמין כל גולש, בכל גיל להשתתף ולכבד את הפורום בחוויותיו ורשמיו, ביד חופשית. חובת הקפדה על כללי התקנון, כבוד לגולשים אחרים ושמירה על תרבות דיון ויושר התנהלותי.
40. אין לפרסם בפורום מידע, מסר או פרטים האסורים לפי תנאי השימוש הכלליים של האתר.
41. תשובות ו/או מסרים שיתקבלו ו/או שיועברו בפורום, אינן מהוות עצה מקצועית ובעל האתר איננו אחראי למהימנותן, שלמותן או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו באתר. כל מידע ותשובה מסוג זה טעונים אימות וחוות-דעת על ידי בעל מקצוע מתאים. אם החלטת לפעול על בסיס מידע שנתקבל בפורום, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.
42. האחריות המלאה לגבי המידע הנכתב בפורום הינו על אחריותו של הכותב בלבד. כותב ההודעה ו/או יוזם ההודעה ו/או בעליו של המחשב ממנו נשלחה ההודעה ישא בכל התוצאות המשפטיות העלולות להיגרם כתוצאה ממידע פוגע ו/או שקרי ו/או מעוול בקשר לכל נותן שירות בין אם מפרסם בפורטל ובין אם לא ו/או בקשר לכל אדם ו/או גוף משפטי באשר הוא.
43. בעל האתר לא יהיה אחראי כלפי משתמש כלשהו ביחס לתגובה שקיבל עקב הודעה אשר כתב בפורום. כותב ההודעה הינו האחראי הבלעדי לתוצאות כתיבת ההודעה שלו וישא בכל התוצאות שיגרמו עקב כך.

תנאים כלליים:
44. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו - הינן של בעל האתר בלבד.
47. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתו של בעל האתר בכתב ומראש.
45. ידוע לך, ואתה מסכים, ששירות אתר זה ניתן לך חינם לשימוש כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו התאמתו לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) הפרסום בו.
46. השימוש באתר זה ייעשה איפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
47. אתה מתחייב לשפות את בעל האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ ט עו ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
48. בנוסף, תשפה את בעל האתר או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי גורם כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום באתר, על איזה מהשירותים הכלולים בו.
49. בעל האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת, בלא למסור על כך הודעה מראש.
בעל האתר יפרסם את התנאים החדשים בעמוד זה, ותחילת תוקפם יהיה עם פרסומם. אם תמשיך להשתמש בשירותים לאחר הודעה כאמור, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים להם, זכותך היחידה היא לחדול משימוש בשירותים ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר.
50. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור אשקלון אשדוד.

   .כל הנכתב לעיל הינו בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד * 

google-site-verification=m0_7NXwFf4LShEFprM1_WNq6-F7uSCyYCoVFVmLtdMQ